Sakramenty Święte

CHRZEST ŚWIĘTY
 
„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie»”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1213]
 
W naszej Parafii:

 • zgłaszamy ok. 2 tygodni przed planowaną datą Chrztu św.,
 • udzielany w pierwszy i ostatni weekend miesiąca, w czasie Mszy św. w soboty o godz. 18.30 i w niedziele o godz. 12.30,
 • przed Chrztem, w ustalonym wcześniej terminie, rodzice i chrzestni spotykają się z Księdzem Proboszczem na katechezie przedchrzcielnej
 • potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- dane osobowe rodziców i rodziców chrzestnych,
- jeśli chrzestni są spoza naszej Parafii potrzebne jest zaświadczenie, iż mogą być dopuszczeni do tej godności.
    

 


BIERZMOWANIE
 
„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do «sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego», którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, «przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej»”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1285]
 
W naszej Parafii:
 • przygotowanie obejmuje uczniów II i III klas gimnazjum
 • kandydatów zapraszamy na Msze św. niedzielne na godz. 12.30
 • spotkania formacyjne poszczególnych grup uczniów klas II i III w niedziele przed i po Mszy św. niedzielnej o godz. 12.30
 • sakrament ten przyjmują uczniowie klas III gimnazjum

EUCHARYSTIA
 
„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1322]
 
W naszej Parafii:

 • I Komunia św. w I i II niedzielę maja każdego roku,
 • sakrament ten przyjmują uczniowie kl. III szkoły podstawowej,

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
 
„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1422]
 
W naszej Parafii:

 • spowiadamy: w dni powszednie 15 minut przed każdą Mszą św.; w niedziele w czasie każdej Mszy św.,
 • w każdy czwartek w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu od 19.00 do 20.00,
 • w każdy I piątek miesiąca: 15 minut przed Mszą św. oraz w czasie i między Mszami wieczornymi,
 • do chorych udajemy się z posługą sakramentalną w sobotę po I piątku miesiąca w godzinach rannych.

NAMASZCZENIE CHORYCH
 
„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1499]
 
W naszej Parafii:

 • w Dzień Chorych,
 • w soboty podczas wizyty duszpasterskiej u chorych,
 • na wezwanie.
Należy przygotować na stole: biały obrus, krzyż, świece, wodę święconą z kropidłem i trochę waty.
 

MAŁŻEŃSTWO
 
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. [Katechizm Kościoła Katolickiego 1601]
 
W naszej Parafii:

 • zgłaszamy się do biura parafialnego na trzy miesiące przed planowanym terminem (termin można ustalić wcześniej),
 • potrzebne dokumenty:
- zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – z datą wystawienia nie przekraczającą trzech miesięcy od planowanej daty ślubu,
- świadectwo Chrztu św. z zaznaczeniem, iż jest ono potrzebne do ślubu – z datą wystawienia nie przekraczającą trzech miesięcy od planowanej daty ślubu,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej,
- dowód osobisty.